Cookie / Süti tájékoztató
Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Ha bővebb információkat szeretne kapni a cookie-k használatáról és arról, hogyan módosíthatja a beállításokat, úgy kattintson ide.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

Általános bérleti feltételek

§ 1 Bérlet tárgya

A jelen bérleti szerződés tárgyát a bérleti szerződésben feltüntetett eszközök képezik.

A bérlet tárgyának cseréje esetén az új eszközök lépnek a bérlet eredeti tárgyai helyébe.

§ 2 Bérleti díj

A bérleti díj részleteit pontosan és külön felszólítás nélkül kell fizetni a bérleti szerződés számának megadásával. A bérlő ezt rendszeres átutalási megbízással teljesíti, vagy megbízást ad bérbeadó részére banki beszedésre. A hiányzó vagy helytelen adatok miatt keletkező költségeket, ideértve a perköltségeket is, bérlőnek kell viselnie. A bérleti díj megfelelő időben való fizetése szempontjából a díj bérbeadó által történő könyvelése az irányadó, illetve engedményezés esetén a bankhoz való beérkezése. A bérleti idő kezdő- és végnapja teljes napi díjjal kerül kiszámlázásra. Ha a megállapodás szerinti bérleti időtartamot a bérlés ideje nem éri el, vagy túllépi, a szerződés szerinti napi/heti díjat számítjuk fel.

§ 3 Kiegészítő bérleti díj

1. Bérlő kötelezi magát, hogy a bérlet tárgyát havonta 120 óránál hosszabb ideig nem tartja üzemben (egyműszakos üzem). Az ezen felüli üzemórákhoz a bérbeadó hozzájárulása szükséges. Kétműszakos alkalmazás esetén a bérleti díj 75%-kal, három műszakos használat esetén 150%-kal növekszik.

2. Ha egy naptári negyedév során a bérlet tárgyát a bérbeadó beleegyezésével hosszabb ideig használják, mint háromszor 160 üzemóra, akkor az órák után számolandó kiegészítő bérleti díjat kell fizetni. Bérbeadó a kiegészítő használat óraszámát az eszközökkel együtt kiszállított üzemóra számláló leolvasásával állapítja meg, az így kapott kiegészítő bérleti díjról bérlő részére negyedévente külön számlát állít ki.

Ha egy üzemóra számláló kiesik, arra a hónapra, amelyben az üzemóra számláló kiesett, a legutóbbi három hónap üzemóráinak harmadát számoljuk el.

§ 4 A bérlet tárgyának kezelése

1. Bérlő köteles bérbeadóval közölni, ha a bérlet tárgyának alkalmazási helyszíne megváltozik. A bérlet tárgyát tilos kivinni az Magyarország területéről.

2. Bérlőnek a bérlet tárgyát jó és üzemkész állapotban kell tartania, és gondoskodnia kell az ápolásáról és kíméletes kezeléséről. Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmiféle tartozékot, alkatrészt vagy tárgyat nem szabad az eszközre szerelni.

§ 5 Felelősség és biztosítás

1. A bérlőhöz való kiszállítás pillanatától a bérbeadónak való visszaadás pillanatáig bérlő viseli az eszközök birtoklásából, alkalmazásából és használatából eredő teljes kockázatot és felelősséget.

2. Bérlő viseli a bérlet tárgya üzemeltetésének költségeit, különösen a bérlet tárgyának birtoklásával és üzemeltetésével kapcsolatos mindenféle adót és illetéket is.

3. Bérlőnek figyelembe kell vennie a bérlet tárgyának birtoklására és üzemeltetésére érvényes törvényi előírásokat, amelyekről köteles tudomást szerezni. A járművet kizárólag az anyagmozgató eszközökre és emelőgépekre használatára vonatkozó szabályok és előírások betartása mellett szabad üzemeltetni. Bérlő köteles a bérbeadó eszközök karbantartására és használatára vonatkozó utasításait figyelembe venni, és bérbeadóval az eszköz karbantartását és javítását elvégeztetni..

4. Bérlő köteles továbbá a bérlet tárgyát tűz, betörés és vezetékes víz okozta károk ellen biztosítani. Az erőszakos cselekmény okozta károk, felelősségi károk, kerekek mechanikus sérülései, nem szakszerű kezelésből eredő károk, súlyos hanyagságból eredő vagy szándékosan okozott károk a bérlőt terhelik. Felelősségbiztosítás és géptörés biztosítás kötése a bérlő terhére történik. Ha a bérlő a fent nevezett biztosítási fedezettséget a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül nem igazolta, akkor bérbeadó a fenti veszélyekre biztosítást köthet egy biztosítótársaságnál a bérlő terhére.

5. Ameddig a szerződés érvényben van, vagy ameddig a bérlet tárgya bérlő birtokában van, bérlőnek bérbeadót mentesítenie kell mindenfajta igénytől, amely a bérlet tárgyának felállítása vagy üzemeltetése vagy karbantartása alapján harmadik felet megillethet. Ugyanígy a bérlőt terheli harmadik fél minden esetleges kárfelelősségi igénye, amely a bérlet tárgyának szállításából és egyéb kezeléséből eredhet.

§ 6 Tulajdon, bérbeadás, követelés engedményezése

1. A bérlet tárgya korlátozás nélkül bérbeadó tulajdona  marad . Bérbeadó a bérleti díj előfinanszírozása miatt a tulajdonjogot biztonságból átruházhatja harmadik félre.

2. Bérlő a szerződésből eredő jogait nem ruházhatja át, és nem terhelheti meg, különösen nem áll jogában a bérelt tárgy elidegenítése vagy záloggal való megterhelése, tulajdon átruházása adósság fedezeteként, bérbe adása, haszonbérbe adása vagy a bérlet tárgyára vonatkozó hasonló rendelkezés.

3. Bérlő a bérbeadónak a bérlet tárgyán elhelyezett tulajdoni tábláit, címkéit vagy jelöléseit nem távolíthatja el, nem változtathatja meg, és nem csúfíthatja el.

4. A szükséges műszaki-működési beállításokon kívül bérlőnek nem szabad semmilyen változtatást végezni vagy végeztetni a bérlet tárgyán a bérbeadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Minden kiegészítő alkatrész a beépítés révén átmegy a bérbeadó tulajdonába. A bérlet tárgyának esetleges értéknöveléséért bérlő semmilyen esetben sem érvényesíthet kártérítései igényeket, még a bérbeadó értéknöveléshez való hozzájárulása esetén sem.

5. Bérlőnek haladéktalanul és ajánlott levélben kell bérbeadóval közölnie, ha a bérlet tárgyára vonatkozóan kényszervégrehajtás fenyeget vagy elindult, és mellékelnie kell a végrehajtásról szóló jegyzőkönyvet, a hitelező és a bírósági végrehajtó nevét és címét, valamint viselnie kell a beavatkozás költségeit, ide értve egy a levelezéssel megbízott ügyvéd beavatkozásának költségeit is. Ugyanez érvényes a lefoglalás minden egyéb esetére is.

6. Bérlőnek haladéktalanul értesítenie kell a bérbeadót annak az ingatlannak, amelyen a bérlet tárgya található, a kényszerárverésére vagy kényszer vagyongondnok kirendelésére vonatkozó indítvány esetén. Ilyen esetben is bérlőnek kell a beavatkozás valamennyi költségét viselnie.

7. Bérbeadó jogában áll a szerződésből eredő jogait és a bérlet tárgyán való tulajdonjogát engedményezni vagy átruházni.

8. Ha a bérbeadó a bérleti szerződésből eredő jogait és a bérlet tárgyának tulajdonjogát átruházza, akkor a bérbeadó jelen szerződésből eredő jogai a jövőre vonatkozóan a biztosíték tulajdonosára szállnak át. Az átruházás ellenére bérbeadó jelen szerződésből származó valamennyi kötelezettsége megmarad. Bérlő semmilyen jogot, amely őt a bérbeadóval szemben megilleti, harmadik féllel szemben semmilyen módon nem érvényesíthet, kivéve, ha a harmadik fél bérlővel szemben kifejezetten nyilatkozott róla, hogy ilyen kötelezettségeket átvett.

§ 7 Bérlet tárgyának sérülése

1. Ha a bérlet tárgyában kár keletkezik, vagy használhatóságát egyéb módon hátrány éri, erről bérlőnek bérbeadót haladéktalanul értesítenie kell. Ilyen esetekben a kár elhárításának költségei bérlőt terhelik.

2. Karbantartási munkákat csak bérbeadó vagy megbízottja végezhet eredeti alkatrészek felhasználásával.

3. A karbantartás költségeit bérbeadó viseli.

4. Bérbeadó a bérlet tárgyáért ahhoz hasonló módon szavatol, mint ahogyan a bérlet tárgyának eladása esetében tenné. A szavatosság a gyártó szavatossági (garancia-)feltételeihez igazodik.

5. A karbantartási és javítási munkák ideje alatt (max. 2 munkanap kieséssel) bérlőnek továbbra is fizetnie kell a bérleti díjat.

6. A bérlet tárgya esetleges elvesztésének, ellopásának, sérülésének, megsemmisülésének és idő előtti elhasználódásának - bármilyen okból történik is – veszélyét bérlő viseli. Ilyen események nem mentesítik a bérlőt azon kötelezettsége alól, hogy a bérleti díjat továbbra is fizesse, vagy bármely más jelen bérleti szerződéséből származó kötelezettsége alól!

A fent nevezett események bekövetkezésekor bérlőnek írásban haladéktalanul értesítenie kell a bérbeadót. Bérlő köteles, saját választása szerint, a bérbeadó által megadott határidőn belül

a) vagy a bérlet tárgyát saját költségén megjavítani és az eredeti állapotába visszaállítani, vagy

b) a bérlet tárgyát egy másik, azonos értékű, a bérbeadótól  bérelt tárggyal helyettesíttetni, vagy

c) bérbeadónak, illetve engedményezés esetén a banknak készpénzben azonnal minden összeget kifizetni, amellyel bérlő a jelen bérleti szerződés alapján még tartozik. Ha a bérlet tárgyának eladási értéke a nevezett események egyikének bekövetkezésekor magasabb volt, akkor ezt az összeget kell megfizetnie. Bérlőnek nem áll jogában a bérletköveteléssel szemben egészben vagy részben bármilyen ellenkövetelést beszámítani, vagy visszatartási jogot érvényesíteni.

7. Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a bérlet tárgyát  bérbeadóhoz történő visszaszállítás után három munkanapon belül átvizsgálja és az esetleges sérüléseket, hiányokat bérlő felé érvényesítse.

§ 8 Szerződésszegés

1. Ha bérlő nem teljesíti kötelezettségeit, pl. a bérlet tárgyának ápolását és napi karbantartását, akkor bérbeadó számára megengedett, hogy ezeket bérlő költségére pótolja.

2. Bérlő biztosítja bérbeadó és megbízottja számára a bérlet tárgyához való szabad hozzáférés jogát.

3. Ha bérlő nem fizeti meg esedékességkor a bérleti díj részletét, akkor az adott részletet az esedékességétől kezdődően a tartozás összegének megfelelő késedelmi kamat terheli.

4. Ha egy részlet az esedékességtől kezdődő 10 napon belül nem kerül kifizetésre, akkor bérbeadónak jogában áll a bérlet tárgyát a bérlő előzetes értesítése nélkül elhozni, azaz közvetlenül birtokba venni vagy elhozatni. Bérbeadónak és megbízottainak jogában áll ebből a célból bérlő területére belépni. A keletkező költségek a bérlőt terhelik. Bérbeadó jelen szerződésből eredő jogait mindez nem érinti.

5. Bérbeadónak jogában áll, hogy nyomós ok esetén a szerződést felmondási határidő nélkül felmondja. Nyomós ok különösen akkor áll fenn, ha a 4. bekezdésben foglalt feltételek adottak. Bérbeadónak a felmondásról írásban kell nyilatkozni bérlő felé. Felmondási határidő nélküli felmondás esetén megmarad a bérlő azon kötelezettsége, hogy valamennyi részletet kifizesse, amellyel a szerződés eredetileg tervezett időtartamára tartozik. Bérbeadó a még nem esedékes részleteket azonnal esedékessé teheti.

6. Az előbbi jogok akkor is megilletik a bérbeadót, ha a bérlőnek fizetési nehézségei vannak, különösen, ha vagyonára csődeljárás vagy bírósági egyezségi eljárás indul, ha ellene kényszervégrehajtásra indítványt nyújtanak be, vagy ha az üzleti vállalkozásait bezárja.

7. Ugyanez érvényes, ha bérlő a jelen szerződésből származó egyéb kötelezettségeit nem teljesíti, különösen, ha a bérlet tárgyát nem szakszerűen használja, vagy nem tartja karban.

9. Bérlő a rá háruló, vagy még végre nem hajtott teljesítésekre vonatkozó kötelezettsége megmarad tekintet nélkül a felmondásra, vagy a fent nevezett bekezdésekben meghatározott többi jog gyakorlására.

10. A bérlő gazdasági társaságának elidegenítése esetén bérlő bérleti szerződésből eredő kötelezettségei a szerződés befejeződéséig teljes mértékben megmaradnak. Bérbeadó engedheti bérlőt a bérleti szerződésből kilépni, ha a jogutódja kész és képes rá, hogy a bérleti szerződést annak lejáratig teljesítse.

11. Ha bérlő vitatja bérbeadó jogaihoz a feltétel meglétét, akkor a bizonyítás őt terheli.

12. Ha bérbeadó bérlő szerződésszegésével szemben nem jár el azonnal, akkor ezzel nem mond le sem a szerződés megsértett rendelkezéseinek betartásáról, sem összességében a szerződés betartásáról.

13. A szerződésben meghatározott jogok bérbeadót egymás mellett illetik meg.

§ 9 Bérlet lemondása

Bérlő a bérleti igényét kizárólag a berlet@linde-mh.hu címen mondhatja le

a) hat hónapnál rövidebb bérleti időtartam esetén öt munkanappal

b) hat hónapnál hosszabb bérleti időtartam esetén 30 nappal előre.

Határozott időtartamú bérleti szerződés lejárat előtti felmondása esetén a bérlet felmondásának dátumától függetlenül bérlő a bérleti szerződés lejártáig köteles a bérleti díjat kifizetni.

§10 Bérlet tárgyának visszaadása

Miután a bérleti idő letelik, bérlőnek a bérlet tárgyát saját költségén egyeztetett időpontban vissza kell küldenie a bérbeadónak. Bérlő felel érte, hogy bérlet tárgya a bérbeadóhoz való megérkezésekor kifogástalan és üzemkész állapotban legyen. Bérlő nem felel a normális mértékű elhasználódásból és kopásból eredő, szakszerű alkalmazás mellett keletkező értékcsökkenésért. Bérlőnek fizetési kötelezettsége keletkezik abból, ha a bérelt eszközt nem az átvételkori állapotnak megfelelő üzemanyag mennyiséggel, vagy feltöltött akkumulátorral adja vissza bérbeadó részére.  Bérbeadó ilyen esetben jogosult a felmerülő többletköltségeit bérlőre hárítani az üzemanyag, vagy elektromos energia költségein kívül a feltöltés munkadíjával együtt.

§ 11 Egyéb előírások

1. A jelen szerződéssel kapcsolatos szóbeli kiegészítő megállapodások érvénytelenek. A jelen szerződés jövőbeli módosításához írásos forma szükséges. Ha bérbeadó a jelen szerződésből eredő igényeit vagy a bérlet tárgyán való tulajdonjogát engedményezte vagy átruházta, a módosításhoz a biztosíték tulajdonosának vagy az új jogosultnak a hozzájárulása is szükséges.

2. Szerződő felek fenntartják maguknak a jogot, hogy további eszközöket  is a jelen szerződés tárgyává tegyenek. Ez oly módon történik, hogy a jelen szerződésre hivatkozva aláírnak egy jegyzéket, amely tartalmazza a bérlet további tárgyait és a kiegészítésképpen fizetendő bérleti díjat.

3. A jelen megállapodásra a magyar jog érvényes.

4. Az felek között fennálló üzleti kapcsolatból származó viták esetén, még a szerződéstől való visszalépés esetén is, kizárólag a bérbeadó székhelye szerinti bíróság illetékes; engedményezés esetében a bank székhelye szerinti bíróság.

5. Ha a jelen feltételek egyike jogilag teljesen vagy részben érvénytelen, ez nem érinti a többi feltétel érvényességét.